Beurzen/ steunverlening

De Stichting verleent op twee manieren steun:

 1. De verstrekking van beurzen aan onderzoekers;
 2. De beschikbaarstelling van vergader-, studie-, en tijdelijke woonruimten voor onderzoekers.

Hieronder worden de richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor steunverlening in de vorm van een beurs en wordt aangegeven en vervolgens wat er precies kan worden aangevraagd.

Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor steunverlening

Criteria:

 • Er moet sprake zijn van een relevante relatie tot de doelstelling van de Stichting;
 • Achteraf resultaatverantwoording  van publicatie, cursus-, congres- en/of reisverslag, etc.

 Vereisten:

 • Inleveren van een ingevuld curriculum vitae (personen) of uitgewerkt plan (organisaties);
 • Omschrijving en motivering van de aangevraagde middelen voor publicatie, studie, onderzoek, en voor het gebruik van vergader-, studie- en woonruimtes;
 • Bij de aanvraag van een studiebeurs dient een beknopte beargumenteerde begroting te worden ingediend waaruit kosten en dekking blijken;
 • Een aanbevelingsbrief van de Universiteit of Hoogleraar of andere relevante persoon.

Aanvragen worden ingediend via het contactformulier op de website.

Aanvragen dienen voorafgaand aan de activiteit ingediend te worden. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het bestuur een van de algemene criteria afwijkend besluit nemen.

[1] Verstrekking van beurzen aan onderzoekers: personen (bij A en B) en organisaties (bij C)

Er zijn drie categorieën van activiteiten waarvoor beurzen kunnen worden aangevraagd:

A. Schrijven van publicaties gerelateerd aan de Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel (hierna te noemen NC) en de doorwerking daarvan.
B. Studiebeurzen;
C. Diversen en  nieuwe initiatieven.

Publicaties gerelateerd aan NC en de doorwerking ervan (max. € 2.000,-)

A. Een publicatiesubsidie kan worden aangevraagd door een persoon die een NC-gerelateerde publicatie wil maken. Middelen kunnen worden aangevraagd  voor:

 • Het schrijven van een publicatie;
 • Vertaling van een bestaande  publicatie;
 • Deelname aan een congres dat zal leiden tot een publicatie.

B. Studiebeurzen van € 5.000,-

 • De aanvrager wil een studie, of studieonderdeel, volgen die/dat relevant is gegeven de doelstelling van de Stichting.
 • De aanvrager heeft een brief van toelating van de beoogde opleiding.

C. Diversen en nieuwe initiatieven (max. € 5.000,-)

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Ondersteuning van NC-gerelateerd studentenwerk, bv. voor conferenties en bijzondere activiteiten.
 • NC-gerelateerde activiteiten welke het karakter van vernieuwing in zich dragen.
 • NC-gerelateerde conferenties en symposia.