Beurzen/ steunverlening

De Stichting verleent op twee manieren steun:

 1. De verstrekking van beurzen aan onderzoekers;
 2. De beschikbaarstelling van vergader-, studie-, en tijdelijke woonruimtes voor onderzoekers.

Hieronder worden eerst de richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor steunverlening in vorm [1] en [2] aangegeven en vervolgens wat er precies kan worden aangevraagd.

 Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor steunverlening

Criteria:

 • Er moet sprake zijn van een relevante relatie tot de doelstelling van de Stichting;
 • Achteraf resultaatverantwoording  van publicatie, cursus-, congres- en/of reisverslag, etc.

 Vereisten:

 • Inleveren van een ingevuld curriculum vitae (personen) of uitgewerkt plan (organisaties);
 • Omschrijving en motivering van de aangevraagde middelen voor publicatie, studie, onderzoek, en voor het gebruik van vergader-, studie- en woonruimtes;
 • Bij de aanvraag van een studiebeurs dient een beknopte beargumenteerde begroting te worden ingediend waaruit kosten en dekking blijken;
 • Een aanbevelingsbrief van de Universiteit of Hoogleraar of andere relevante persoon.

Aanvragen worden ingediend via het e-mailadres van de Stichting.

Aanvragen dienen voorafgaand aan de activiteit ingediend te worden. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het bestuur een van de algemene criteria afwijkend besluit nemen.

 

[1] Verstrekking van beurzen aan onderzoekers: personen (bij A en B) en organisaties (bij C)

Er zijn drie categorieën van activiteiten waarvoor beurzen kunnen worden aangevraagd:

A. Schrijven van publicaties gerelateerd aan de Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel (hierna te noemen NC) en de doorwerking daarvan.
B. Studiebeurzen;
C. Diversen en  nieuwe initiatieven.

Publicaties gerelateerd aan NC en de doorwerking ervan (max. € 2.000,-)

A. Een publicatiesubsidie kan worden aangevraagd door een persoon die een NC-gerelateerde publicatie wil maken. Middelen kunnen worden aangevraagd  voor:

 • Het schrijven van een publicatie;
 • Vertaling van een bestaande  publicatie;
 • Deelname aan een congres dat zal leiden tot een publicatie.

B. Studiebeurzen van € 5.000,-

 • De aanvrager wil een studie, of studieonderdeel, volgen die/dat relevant is gegeven de doelstelling van de Stichting.
 • De aanvrager heeft een brief van toelating van de beoogde opleiding.

C. Diversen en nieuwe initiatieven (max. € 5.000,-)

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Ondersteuning van NC-gerelateerd studentenwerk, bv. voor conferenties en bijzondere activiteiten.
 • NC-gerelateerde activiteiten welke het karakter van vernieuwing in zich dragen.
 • NC-gerelateerde conferenties en symposia.

 

[2] Beschikbaarstelling van vergader-, studie-, en tijdelijke woonruimtes voor onderzoekers

Ten behoeve van NC-gerelateerde activiteiten kan het kosteloze gebruik worden aangevraagd van een:

A. Vergaderruimte

De Stichting beschikt over twee vergaderruimtes geschikt voor resp. max. 25 en max.10 personen. Deze vergaderruimtes  zijn geschikt voor het houden van vergaderingen, vormingsactiviteiten, brainstormsessies, discussiebijeenkomsten etc. Sanitaire voorzieningen en keukens met bijbehoren alsmede internet zijn aanwezig. Het gebruik van de vergaderruimtes kan voor een dag of een dagdeel worden aangevraagd.

B. Studieruimte

De Stichting beschikt over een bibliotheek met internetvoorziening. De bibliotheek is beschikbaar voor onderzoekers die in relatieve afzondering zich willen wijden aan een schrijf- of studieproject. Het gebruik van de studieruimte kan voor kortere of langere tijd worden aangevraagd.

C. Tijdelijke woonruimte

De Stichting beschikt (op termijn) over een vijftal tijdelijke woonruimtes met sanitaire voorzieningen, keuken en internet. Ook is er een 3-kamer appartement beschikbaar. Het gebruik van tijdelijke woonruimte kan worden aangevraagd voor maximaal een jaar.