Beleidsplan en werkwijze

(1) Beschikbaarstelling van werk- en studieruimten voor wetenschappelijk onderzoek, bv:

 • Promotiestudie op het gebied van theologie, filosofie, etc.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen en boeken
 • Voorbereiden van colleges en lezingen
 • Wetenschappelijke conferenties

(2) Organiseren van maatschappelijk relevante activiteiten, zoals: 

 • Lezingen en gesprekskringen
 • Schrijven van populair-wetenschappelijke publicaties
 • Activiteiten ter bevordering van geestelijke gezondheid
 • Conferenties voor studentenverenigingen en andere groepen

(3) Het versterken van studiebeurzen aan studenten met studierichtingen die verwant zijn aan de doelstelling van de stichting. 

________________________________

(4) Verdere uitwerking van de visie en concretisering daarvan in een activiteitenplan 

 Volgt nog

(5 ) Het gebruiksklaar maken en houden van de locatie /  beschikbare ruimten (beheer)

De Stichting Rustenburg Schouten Wagtendonk  richt zich in al haar activiteiten op het realiseren van haar doelstelling. Naast het bevorderen van allerlei initiatieven met betrekking tot bv. onderzoek in de vorm van studies, het bijeenhalen van wetenschappers, het beschikbaarstellen van beurzen, het stimuleren van projecten, heeft zij bij nalatenschap van de oprichter de beschikking gekregen over locaties/ruimten om deze activiteiten te faciliteren.

 • De stichting ontwikkelt een renovatieplan van het pand nr. 83, waarbij niet alleen ernstig achterstallig onderhoud moet worden ingehaald, maar tevens ruimtes in het pand geschikt gemaakt moeten worden voor gebruik voor de activiteiten van de stichting;
 • Daarnaast wordt een onderhoudsplan opgesteld m.b.t. het onderhoud van de panden en voor het/de  bij de locatie behorend erf/tuin/parkeerruimte.

(6 ) Fondsenwerving

Een belangrijk beleidsdoel in deze beleidsperiode  is het ontwikkelen van een fondswervingplan.  Het bestuur zet zich in om fondsen te benaderen zowel in algemene zin om haar doel te realiseren als wel om specifieke projecten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande maar ook nieuwe netwerken.

(7) Communicatie, PR en relatiebeheer

Communicatie vindt allereerst plaats door middel van de website. Daarnaast ontwikkelt de stichting in deze beleidsperiode een communicatie en PR plan, gericht enerzijds op het realiseren van naamsbekendheid van de stichting en anderzijds op het ondersteunen van fondsenwerving.

Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van social media om zich in de verschillende netwerken van participanten uit de wereld van (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs nadrukkelijk te profileren.

_________________________________________________________

Werkwijze

Minimaal eenmaal per twee maanden vindt er een bestuursvergadering plaats waarin o.a. besproken worden:

 • Het beoordelen van aanvragen en wensen voor activiteiten, projecten gericht op realisatie van de doelstelling van de stichting;
 • De noodzakelijke ontwikkelingen m.b.t. de renovatie en het beheer van de panden en terreinen;
 • Het beheer van de financiële middelen, het vaststellen van de jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting van het komende jaar;
 • Het jaarlijks vaststellen/actualiseren van het activiteitenplan;
 • Het concretiseren van de fondswervingactiviteiten;
 • Het vaststellen, uitwerken en periodiek evalueren van de activiteiten op het gebied van communicatie, pr en relatiebeheer.