ANBI-gegevens

Stichting Oud Rustenburg is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi).

Naam van de instelling
Het Studiecentrum Oud Rustenburg is een initiatief van de Stichting Rustenburg Schouten Wagtendonk.

RSIN/fiscaal nummer
856972964

KvK-nummer
67407404 (ingeschreven per maart 2016)

Postadres
Rijksstraatweg 83A
1396 JG Baambrugge

Bezoekadres
Rijksstraatweg 83
1396 JG Baambrugge

Doelstelling
De bestudering en doordenking van samenlevingsvraagstukken in brede zin, betreffende vragen en ontwikkelingen op het gebied van maatschappij, antropologie, ethiek, cultuur en geestelijk leven, vanuit christelijk perspectief, zoals samengevat in de Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel.

Bestuur
mr. J.H.S.G.K. Timmermans, voorzitter
prof. dr. R. van Woudenberg, secretaris
drs. J.L. van der Wolf, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
De Stichting is opgericht in 2016 bij testament van de oprichter en heeft haar vermogen verworven als erfgenaam van diens nalatenschap. Het bestuur van de stichting zag zich geconfronteerd met twee panden – waarvan een tevens Rijksmonument  –  die achterstallig onderhoud blijken te hebben. De stichting heeft bouwkundig onderzoek en taxatie door Monumentenwacht laten maken. Dit maakt duidelijk dat er de eerstkomende 3 -5 jaar een ingrijpende renovatie noodzakelijk is.

In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Diverse werk- en studiegroepen zijn bijeengekomen (zie agenda)
  • Er zijn lezingen gegeven;
  • Het zoeken en verzamelen van alle audiomateriaal van J.C. Schouten om deze beschikbaar te stellen via de website.

Meer informatie: